Get Adobe Flash player
ส่งหน้านี้ให้เพื่อน

 

 

ตัวอักษรย่อประจำวิทยาลัย  บ.ธ.พ.

สีประจำสถาบัน  เหลือง-ดำ

 

   
สัญลักษณ์  เรือนแก้ว หมายถึง  ความรู้ที่แตกฉาน  ดุจประกายแสงสะท้อนของเรือนแก้วเมื่อกระทบกับแสงอาทิตย์
สัญลักษณ์  3 ห่วง หมายถึง  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและความสามัคคี เพื่อพัฒนาสุขภาพพลานามัย และความสมบูรณ์
              ของร่างกายและจิตใจ  ดุจห่วง  3  ห่วง ที่ร้อยคล้องกัน
สัญลักษณ์  ใบประกาศนียบัตร หมายถึง  ผลสัมฤทธิ์ของการศึกษา  คือ ใบประกาศนียบัตร และคุณวุฒิทางการศึกษาที่มีคุณค่ายิ่งในชีวิต
              เมื่อสำเร็จการศึกษา
สัญลักษณ์  คบเพลิง หมายถึง  สถานศึกษาที่ให้ความรู้ ดุจคบเพลิงที่เป็นแหล่งกำเนิดของแสงสว่าง เป็นการจุดประกาย
              แสงสว่างนำทางชีวิต  ดุจความรู้นำทางชีวิต

 

 

 

 

 

comments