Get Adobe Flash player
ส่งหน้านี้ให้เพื่อน

 

          วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจพิษณุโลก เป็นวิทยาลัยประเภทอาชีวศึกษาเอกชนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ ประเภทวิชาที่เปิดสอนคือประเภทวิชาพาณิชยกรรมและประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรมระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพและประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงโดยมีนายสุชน ชามพูนท เป็นเจ้าของและผู้รับใบอนุญาต มีนางรพิรัตน์ ภัทรประสิทธิ์ เป็นผู้จัดการ       และนายรังษี สังฆพรหม เป็นผู้อำนวยการ ตั้งอยู่เลขที่ 601 ถนนพระองค์ขาว อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก บริเวณชุมชนพระองค์ขาว อยู่ในเขตเทศบาลนครพิษณุโลก

             เริ่มก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2512 เป็นโรงเรียนประเภทสามัญเปิดสอนระดับอนุบาล ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 3 ต่อมาปี พ.ศ.2519 ได้เปลี่ยนแปลงเป็นโรงเรียนประเภทอาชีวศึกษา เปิดสอนระดับชั้น ปวช. ประเภทพณิชยกรรม มีนักเรียน 168 คน และใน พ.ศ. 2523 ได้ขยายหลักสูตรถึงระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

 

 

ปี พ.ศ. 2527   ได้เพิ่มหลักสูตรประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม ระดับชั้น ปวช.
ปี พ.ศ. 2530   ได้เพิ่มหลักสูตรประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรมระดับชั้น ปวส.
ปี พ.ศ.2547    ถึงปีปัจจุบันเปิดสอนตามหลักสูตรของสถาบันอาชีวศึกษา

 

comments