กำหนดการพิธีวันรับใบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2555
วันพุธที่  6   มีนาคม  2555   ณ  โรงแรมอัมรินทร์ลากูล จังหวัดพิษณุโลก

 

comments