กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ที่สำเร็จการศึกษา ประจำปี  2555
วันที่   28  กุมภาพันธ์  2555   ณ  หอประชุมบุษกร  วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจพิษณุโลก

 

comments